Industrial Water Permission

Mandatory Documents (All Mandatory)

Service name जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पातून औद्योगिक प्रयोजनासाठीचे बिगरसिंचन पाणी आरक्षण मंजूर करणेबाबत
Time limit 180 Days
Designated Officer संबंधित कार्यकारी अभियंता
First Appellate Officer संबंधित अधिक्षक अभियंता
Second Appellate Officer संबंधित मुख्य अभियंता

Leave a Reply